Ochrona przedsiębiorstw polskich przewoźników

Problem z płynnością finansową może dotknąć zarówno przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jak i podmiot działający w formie spółki prawa handlowego. Wykorzystując dostępne rozwiązania z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego w sytuacji kryzysu, spłata wierzycieli nie musi się odbywać poprzez likwidację majątku, zaspakajając wierzycieli w toku postępowania upadłościowego.

   Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego daje przedsiębiorcy możliwość świadomego zaplanowania i wdrożenia niezbędnych reform w celu poprawy kondycji finansowej firmy, umożliwiając dalsze kontynuowanie działalności. Nadrzędnym celem postępowania jest jego sprawne przeprowadzenie i uniknięcie upadłości.


Charakterystyka postępowania

Nowe przepisy – większe możliwości

Postępowanie restrukturyzacyjne jest skierowane dla wszystkich przedsiębiorców znajdujących się w stanie niewypłacalności lub dla przedsiębiorców, którzy mogą być zagrożeni w najbliższym czasie utratą płynności finansowej.

   Prawo przewiduje cztery główne postępowania: postępowanie o zatwierdzeniu układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz sanacyjne.

   Po przeprowadzeniu wieloaspektowej analizy przedsiębiorstwa dobieramy optymalny sposób ratowania firmy. Bierzemy pod uwagę takie czynniki jak saldo zadłużenia w stosunku do możliwości finansowych, liczba wierzycieli, liczba wierzytelności spornych, rozkład zobowiązań na poszczególnych wierzycieli.Interwencja

   W ostatnich latach mamy do czynienia z lawinowym wzrostem zadłużenia sektora transportowego, co skutkuje coraz większą liczbą firm, które wymagają interwencji prawnej. Problemy finansowe mogą przybrać różne natężenia. Na początku są to opóźnienia w ratach, nawarstwiające się zaległe faktury, kary z leasingów, wezwania do zapłaty od kontrahentów. Jeśli na tym etapie firma nie pozyska środków wierzyciele podejmują stanowcze kroki i działania windykacyjne by finalnie skierować sprawę na drogę sądową. Kluczowym czynnikiem jest chłodna weryfikacja sytuacji i czas reakcji. Od tego zależą nie tylko możliwości działań ale też szanse ich powodzenia.